04.Právo na Vaší straně - Ztížené pracovní prostředí a zajištění odpočinkových místnosti pro řidiče

28.02.2024

Ztížené pracovní prostředí a zajištění odpočinkových místnosti pro řidiče

Definice pojmu "ztížené pracovní prostředí" pro účely poskytování příplatku je obsažena v § 6 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výši příplatku pak určuje § 7 tohoto Nařízení vlády.

§ 6 

Ztížené pracovní prostředí 

  1. Ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku podle zákoníku práce7) je prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění. 
  2. Ztěžujícím vlivem podle odstavce 1 se rozumí 

a) prach, jehož průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší jsou vyšší než trojnásobek hodnoty  přípustného expozičního limitu stanoveného zvláštním právním předpisem8), 

b) chemické látky, jejichž průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší překračují hodnotu nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší stanovené zvláštním právním předpisem8) nebo, pokud pro danou látku není hodnota nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší stanovena, překračují trojnásobek hodnoty jejího přípustného expozičního limitu stanoveného zvláštním právním předpisem8), 

c) směsi chemických látek s předpokládaným aditivním účinkem, jestliže součet podílů celosměnových průměrných koncentrací jednotlivých chemických látek v ovzduší z jejich hodnot přípustného expozičního limitu je vyšší než 2, 

d) pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity stanovené zvláštním právním předpisem9), 

e) ustálený a proměnný hluk nebo impulsní hluk, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h překračuje hygienický limit stanovený zvláštním právním předpisem10) nebo přípustný expoziční limit stanovený zvláštním právním předpisem11) nejméně o 20 dB, nebo impulsní hluk, jehož průměrná hladina špičkového akustického tlaku C stanovená zvláštním právním předpisem11) překračuje 145 dB, 

f) vibrace přenášené na ruce nebo celkové horizontální nebo vertikální vibrace přenášené na zaměstnance, jejichž průměrná souhrnná vážená hladina zrychlení Lahv,8h nebo průměrná vážená hladina zrychlení Law,8h překračuje přípustný expoziční limit pro osmihodinovou pracovní dobu stanovený zvláštním právním předpisem12) nejméně o 17 dB, 

g) pracovní prostředí, ve kterém jsou překračovány hodnoty přípustných mikroklimatických podmínek stanovené zvláštním právním předpisem13) a ani při používání dostupných použitelných osobních ochranných pracovních prostředků a úpravy režimu práce nelze vyloučit poškození zdraví, 

h) vědomé zacházení s biologickými činiteli nebo jejich zdroji nebo přenášeči, kterými jsou Guanarito, virus horečky Lasa, virus Junin (Argentinská nemoc), virus Machupo, Amapari, Sabia, virus krymskokonžské hemoragické horečky, virus Ebola, virus Marburské horečky, všechny typy viru varioly, Equine morbilli virus, Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, Mycobacterium leprae, Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas


pseudomallei), Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei), Rickettsia prowazekii, Rickettsia rickettsii, Rickettsia tsutsugamushi, Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri), Yersinia pestis, virus opičích neštovic nebo viry lidské imunodeficience, Avia influenza virus typu A, podtypu H 5 nebo H 7 a jeho genetické mutace, Mycobacterium tuberculosis, 

i) zvýšený tlak nad 400 kPa, který u prací pod hladinou odpovídá hloubce nejméně 40 metrů, 

j) radiační činnosti vykonávané v kontrolovaném pásmu pracovníky kategorie A stanovenými ve zvláštním právním předpisu14), 

k) pracovní činnosti spojené s vyšetřováním a léčením osob hospitalizovaných na klinických pracovištích specializovaných na léčení infekčních onemocnění, 

l) rozdělení směny nebo výkonu práce zaměstnavatelem, které v souhrnu činí alespoň 90 minut, jestliže je v době přerušení výkonu práce pro zaměstnance nedostupné jeho obvyklé společenské prostředí a sociální zázemí, nebo je jejich dostupnost značně ztížena, nebo je ztížena ochrana místa, ve kterém musí zaměstnanec dobu přerušení práce trávit, před klimatickými a jinými nepříznivými vlivy. 

§ 7 

Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí 

  1. Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí za každý ztěžující vliv podle § 6 odst. 2 nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy stanovené v § 2 a § 5 odst. 1.
  2. Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí při rozdělení směny nebo výkonu práce podle § 6 odst. 2 písm. 

l) činí nejméně 10 % základní hodinové sazby minimální mzdy stanovené v § 2 a § 5 odst. 1 za hodinu práce odpracovanou v rozdělené směně nebo při rozděleném výkonu práce.

Protože je tento příplatek stanoven jako minimální, nebrání nic v tom, aby si odborová organizace a zaměstnavatel dohodli v kolektivní smlouvě příplatek vyšší, či vhodně odstupňovaný.

Ustanovení § 6 odst. 2 písm. l) nařízení vlády č. 567/2006 Sb. je třeba vykládat v kontextu těchto skutečností:

Za ztížené pracovní prostředí se považuje takové prostředí, ve kterém:

1. je zaměstnanec vystaven ztěžujícím vlivům, s tím, že

2. intenzita působení ztěžujících vlivů musí být taková, že v důsledku jejich působení je zaměstnanec vystaven mimořádným obtížím (s obvyklou mírou ztěžujících vlivů prostředí, ve kterém je práce vykonávána, zákoník práce finanční kompenzaci nespojuje).

Ačkoliv vymezení ztíženého pracovního prostředí podle § 6 odst. 2 písm. l) nařízení vlády č. 567/2006 Sb. bylo iniciováno v rámci řešení situace řidičů ve veřejné linkové osobní autobusové dopravě, bylo koncipováno obecně pro všechny zaměstnance v pracovním poměru, kteří splňují stanovené podmínky.

Pro vznik práva na uvedený příplatek jsou stanoveny dvě podmínky:

1. směna zaměstnance nebo výkon jeho práce mimo směnu (např. práce přesčas) jsou zaměstnavatelem rozděleny, a toto rozdělení nebo přerušení směny činí v souhrnu alespoň 90 minut,

2. v době přerušení výkonu práce je pro zaměstnance nedostupné jeho obvyklé společenské prostředí a sociální zázemí, nebo jejich dostupnost je značně ztížena, nebo je ztížena ochrana místa, ve kterém musí zaměstnanec dobu přerušení práce trávit, před klimatickými (povětrnostními) a jinými nepříznivými vlivy (např. nadměrný hluk nebo prach).

Obě uvedené podmínky (1 + 2) musí být splněny současně, avšak druhá podmínka stanoví ztěžující vlivy alternativně (musí být splněn alespoň jeden). Zaměstnanec musí být vystaven mimořádným ztěžujícím vlivům minimálně po stanovenou dobu (90 minut).

Bližší vymezení skutečností a výklad použitých pojmů

Doba mezi jednotlivými částmi rozdělené směny nebo rozděleného výkonu práce ve smyslu § 6 odst. 2 písm. l) nařízení vlády č. 567/2006 Sb., není dobou výkonu práce, ale dobou odpočinku [§ 78 odst. 1 písm. b) zákoníku práce].

Právo na příplatek podle § 6 odst. 2 písm. l) nařízení vlády č. 567/2006 Sb. vznikne zaměstnanci, který je nucen z provozních důvodu trávit uvedenou dobu odpočinku

a) v místě, jehož charakter vylučuje realizaci jeho obvyklých společenských kontaktů a osobních záležitostí, takže zaměstnanec nemůže trávit dobu odpočinku v obvyklém společenském prostředí, a způsobem, který je pro něj běžný, nebo který by sám zvolil, a zároveň je výrazně zhoršená dostupnost sociálního zázemí, popř. je toto zázemí nedostupné.

Jedná se zejména o snížený standard při uspokojování základních osobních hygienických potřeb, stravování a účinného odpočinku. (Nepostačuje tedy působení pouze jednoho z uvedených ztěžujících vlivů.) nebo

b) v místě, na kterém je ztížena ochrana místa, ve kterém musí zaměstnanec dobu přerušení práce trávit, před klimatickými (povětrnostními) a jinými nepříznivými vlivy, například vystavení nepříznivým účinkům chladu nebo naopak horka, vlhka, nadměrného prachu nebo hluku apod. [Postačuje splnění pouze jednoho ze ztěžujících vlivů uvedených pod písmeny a) nebo b).]

Vymezení pojmů

Obvyklé společenské prostředí

Například umožnění obvyklých denních nákupů, obstarání osobních záležitostí (např. na úřadech, poště, bance) a jinak obvyklých společenských kontaktů (které by jinak mohl řidič v části dne, ve které čerpá přestávku, uskutečnit, například s nejbližšími členy rodiny nebo přáteli).

Výrazně zhoršená dostupnost sociálního zázemí (nebo úplná nedostupnost)

1. řidič nemůže odejít do svého bydliště, nebo

2. zaměstnavatel nevlastní nemovitost, ve které je zařízená místnost určená k účinnému odpočinku řidičů (tj. jejíž velikost je přiměřená počtu obvykle společně odpočívajících řidičů a je vybavená potřebným počtem židlí a stolů, popř. lehátek nebo lůžek, vybavením k možnosti ohřevu jídla a přípravě horkých nápojů a jejich konzumaci, s dostupností pitné vody, pokrytím signálem pro mobilní telefon, popřípadě vybavená i lednicí, televizorem, radiopřijímačem), WC a možnost umýt si ruce pod tekoucí vodou, popř. sprcha nebo koupelna, nebo

3. zaměstnavatel takovou místnost a uvedené příslušenství ani nepronajal nebo jinak nezajistil možnost jejich užívání řidiči, nebo

4. místnost pro řidiče může řidič používat, ale pobyt v ní nevede k účinnému odpočinku, protože není dostatečně vybavená (viz výše).

Z výše uvedeného tedy plyne, že pokud jsou splněny v popsaném režimu výše specifikované podmínky, má zaměstnanec nárok na příplatek za práci ve ztíženém pracovní prostředí.

Místnost pro řidiče

Obecnou povinností zaměstnavatele zakotvenou v ustanoveních zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je zajistit uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce (§ 1a zákoníku práce) a bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle § 101 a násl. zákoníku práce.

I když doba mezi jednotlivými částmi rozdělené směny nebo rozděleného výkonu práce ve smyslu § 6 odst. 2 písm. l) nařízení vlády č. 567/2006 Sb., není dobou výkonu práce, ale dobou odpočinku [§ 78 odst. 1 písm. b) zákoníku práce], měl by zaměstnavatel ve spolupráci s odborovou organizací z hlediska všeobecných preventivních zásad před poškozováním zdraví zaměstnanců zajistit i to, aby místnost pro řidiče byla vyhovující a dostatečně vybavená. Tuto záležitost je možno rozpracovat v kolektivní smlouvě, je možno taktéž rozpracovat v kolektivní smlouvě poskytování příplatku v diferencované výši (zvýšením příplatku nad stanovenou minimální sazbu).