Nová vyhláška k cestovním náhradám

20.08.2022

Podle § 189 odst. 2 zákoníku práce je ministerstvo práce a sociálních věcí zmocněno v mimořádném termínu upravit vyhláškou sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu některá z těchto cen ode dne účinnosti zákoníku práce nebo ode dne účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

Tato situace aktuálně nastala. Vyhláška s číslem 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, je účinná od 20. srpna 2022.

Vyšší tuzemské stravné

Podle údajů Českého statistického úřadu totiž za měsíc červen 2022 došlo k nárůstu indexu cen ve veřejném stravování z 727,9 na 743,6. Od 20. srpna 2022 mají zaměstnanci nárok na vyšší stravné na pracovních cestách. Toto vyšší stravné je jim zaměstnavatel povinen poskytnout.

Dosavadní výše stravného pro podnikatelskou i státní sféru je zobrazena v tabulce. Uvedené hodnoty platily od 1. ledna do 19. srpna 2022.


Následující tabulka ukazuje výši stravného, za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce od 20. srpna 2022.


Zaměstnavatel může navýšit i stravenkový paušál

Výše stravného v roce 2022 ovlivňuje i stravování zaměstnanců. Pokud se tedy zaměstnavatel rozhodne zaměstnanecký benefit formou peněžitého příspěvku, tzv. stravenkového paušálu, navýšit. Což by se dalo vzhledem k nárůstu indexu cen ve veřejném stravování očekávat. Peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů (a tím i od odvodů pojistného) do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem, tj. zaměstnance uvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce. Od 20. srpna 2022 jde o částku 99,40 Kč (70 % z 142 Kč). Dosavadní maximum činilo 82,60 Kč.

Snížené stravné při poskytnutí jídla

V oblasti "krácení" stravného k žádným změnám nedochází. Jestliže bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu dle zákoníku práce stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

  • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Náhrada za používání silničních motorových vozidel

Základní náhrada se nemění

Pro stanovení, resp. změnu sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, jsou určující výchozí hodnoty stanovené zákoníkem práce a vývoj indexů cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce nadále činí:

  • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,30 Kč,
  • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,70 Kč.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy stanovená vyhláškou je pro zaměstnavatele ze státní správy závazná, bez možnosti ji před vysláním zaměstnance na pracovní cestu sjednat nebo určit ve vyšší částce, jako je tomu u zaměstnavatele provozujícího podnikatelskou činnost.

Průměrné ceny pohonných hmot se letos měnily několikrát

V souladu s ustanovením § 158 zákoníku práce prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. Je ale možné využít i jiný způsob prokazování cen pohonných hmot, a to s použitím jejich průměrných cen stanovených vyhláškou. Platí jak pro pracovní cesty zaměstnanců, tak pro osoby samostatně výdělečně činné.

Navýšení cen oproti částce obsažené ve vyhlášce č. 511/2021 Sb. je 26,91 % v případě benzinu 98 oktanů. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

  • 44,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  • 51,40 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  • 47,10 Kč u motorové nafty,
  • 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Tabulka ukazuje změny průměrných cen pohonných hmot v průběhu roku 2022.