Vyhlášení časově neomezené stávkové pohotovosti

27.07.2022

Výbor Základní organizace Odborového svazu pozemní a letecké dopravy Kroměříž

      a

Výbor Základní organizace Odborového svazu pozemní a letecké dopravy DPMB

vyhlašují dnem 27.07.2022 časově neomezenou stávkovou pohotovost u zaměstnavatele:

Z-Group bus a. s., IČ: 451 92 120, Třída Tomáše Bati 258,763 02 Zlín - Louky.

Důvodem ke stávkové pohotovosti je ignorování plnění povinností zaměstnavatele vyplývajících z platné kolektivní smlouvy. Odborová organizace opakovaně namítala nežádoucí stav, kdy ze strany zaměstnavatele není dodržován termín výplaty mzdy zaměstnancům stanovený v platné kolektivní smlouvě, a to do 20. dne v měsíci. Mzda je zaměstnancům připisována na účet až po tomto datu a po částech. Tento stav činí závažné problémy v sociální situaci zaměstnanců a v realizaci jejich plateb. Zaměstnavatel nereagoval ani na písemnou výzvu odborové organizace k nápravě stavu.

Zaměstnavatel jako smluvní strana kolektivní smlouvy vykazuje neochotu, nekomunikuje a uplatňuje obstrukce, což negativně dopadá na odborovou práci a sociální postavení zaměstnanců. Zaměstnanci jsou pracovně přetěžováni a jsou na ně přenášeny důsledky objektivní nepříznivé situace, ale i subjektivních potíží zaměstnavatele, které si zaměstnavatel nemůže takto řešit na úkor zaměstnanců.

Máme za to, že dochází k závažnému porušení sociálního smíru, proto jsme se rozhodli vyhlásit tuto stávkovou pohotovost.

Využijeme všech zákonných prostředků ke zlepšení mzdových, pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců společnosti Z-Group bus a. s.

Miroslav Lipner, předseda ZO OSPLD Kroměříž

Libor Weinstein, předseda ZO OSPLD DPMB