Rovné odměňování žen a mužů pro roky 2023–2026

06.03.2023

Vláda ČR zveřejnila akční plán rovného odměňování žen a mužů pro roky 2023–2026


V mezinárodním srovnání patří Česká republika k zemím s jednou z nejvyšších úrovní nerovnosti v odměňování žen a mužů na stejné pracovní pozici a na stejném pracovišti. Ze zveřejněných průzkumů vyplývá, že v České republice přetrvávají genderové nerovnosti ve společnosti a výrazně vyšší diskriminace na základě pohlaví než v ostatních státech EU 27. V zemích západní Evropy se nerovnosti v odměňování žen a mužů na stejné pracovní pozici pohybují nejvýše okolo 5 %, v České republice je přitom rozdíl mezi mzdami mužů a žen, vykonávajících stejné zaměstnání na stejném pracovišti v soukromé sféře průměrně 10 %, tedy zhruba dvojnásobek (o něco menší rozdíly existují pouze u výše platu žen a mužů, kteří vykonávají stejnou práci na stejném pracovišti ve veřejné sféře, v těchto případech se liší odměna v průměru o 5 %). Výrazněji se rozdíly ve mzdě projevují zejména u větších zaměstnavatelů a v krajích, kde jsou vyšší průměrné mzdy.

Z dat uvedených v akčním plánu vyplývá, že v roce 2018 činil rozdíl v průměrné mzdě žen a mužů v České republice 19 %. Od roku 2018 do roku 2020 se tento rozdíl nepatrně snížil, a to z 19 % na 17 %, přesto se stále jedná o jeden z největších rozdílů v rámci EU.

Hlavním problémem spojeným s rovným odměňováním, případně jeho transparentností, je obtížnost jeho vymáhání. Pro danou problematiku existuje jen velmi omezená vnitrostátní judikatura (v případě neplatnosti doložek o mlčenlivosti pak neexistuje judikatura vyšších soudů vůbec žádná). Kromě již zmiňované transparentnosti a skutečnosti, že potenciální oběti o diskriminaci pravděpodobně nevědí, lze za výrazný problém považovat rovněž procesní překážky. Mezi ty se již tradičně řadí nákladnost a zdlouhavost sporu, nekonzistentní aplikace obráceného důkazního břemene ze strany soudů či nedostatečné porozumění konceptu nepřímé diskriminace.

Další podrobnosti naleznete na: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/akcni-plan-rovneho-odmenovani-zen-a-muzu-116020.html


Úplné znění akčního plánu naleznete v příloze.