V Kroměříži proběhlo zasedání 1. Sněmu předsedů VZO OSPLD

20.03.2024

Dne 20. 3. 2024 se konal v Kroměříži 1. Sněm předsedů výborů základních organizací Odborového svazu pozemní a letecké dopravy. 

Agenda jednání tohoto nejvyššího orgánu OSPLD mezi sjezdy obsahovala vnitrosvazovou problematiku, aktuální odborové otázky a věnovala se zaměření činnosti Svazu v následujícím období. 

Účastníci Sněmu diskutovali zejména o možnostech zlepšení pracovních a mzdových podmínek zaměstnanců v dopravě v kontextu aktuální celospolečenské situace a legislativního procesu novelizace pracovněprávních předpisů.

 Zástupci odborových organizací se rovněž shodli na nutnosti vlivu odborů na řádné naplňování závazků ze smluv o veřejných službách v přepravě cestujících tak, aby tyto smlouvy sjednané objednatelem dopravy s dopravcem nedopadaly negativně na pracovní podmínky zaměstnanců v dopravě a nenarušovaly sociální smír.