Chystají se změny v ochraně zdraví při práci

20.07.2023

Transpozice směrnice o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, zohlednění nové nemoci z povolání v podobě chronického onemocnění bederní páteře či upřesnění přestávek při práci – to jsou novinky, které přináší novela vládního nařízení, jež nyní prošla připomínkovým řízením. Novelizace nařízení by tak měla platit od ledna příštího roku.

Hlavním důvodem již deváté novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, je povinnost států EU harmonizovat právní předpis s unijním právem. V tomto případě tak dochází k transpozici směrnice 2022/431, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci. Ta nově reguluje reprotoxické látky a stanovuje nové limitní hodnoty expozice na pracovišti u některých chemických činitelů tak, aby byla posílena ochrana zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Nově se zavádí či upravují limitní hodnoty pro benzen, akrylonitril a sloučeniny niklu. Transpozici je nutno provést do 5. dubna 2024.

Podrobnosti naleznete v odkaze: zde