Odborový svaz 

pozemní a letecké dopravy

Odborový svaz pozemní a letecké dopravy je nově vzniklý svaz pracovníků působících ve všech segmentech pozemní osobní i nákladní dopravy a v dopravě letecké. Našim hlavním cílem je prosazování důstojných pracovních a sociálních podmínek. Zaměříme se i na obhajování oprávněných nároků svých členů.

Kdo jsme a co děláme?

Ochrana zaměstnanců

Základní a trvalou snahou je poskytování podpory a rady našim členům všude tam, kde ji potřebují. Na jednotlivých pracovištích se členové sdružují do Základních organizací Odborového svazu pozemní a letecké dopravy. Servis pro všechny pak organizuje centrála svazu.

Právní a sociální pomoc

Pracovní vztah zaměstnanec-zaměstnavatel je jediným právním vztahem, který je založen na podřízení zaměstnance zaměstnavateli.  Z toho plyne celá řada problémů, které našim členům pomáhají řešit odboroví právníci. Samozřejmostí je poskytování kvalitního poradenství v oblasti pracovního práva se zaměřením na dopravní problematiku.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Trvalým úkolem našeho odborového svazu je dohled nad oblastí bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Ke zvládnutí tohoto úkolu má svaz k dispozici kvalitního svazového inspektora BOZP. Další možností jsou návrhy na změnu v oblasti legislativy, které náš svaz předkládá nebo k nim vyhotovuje připomínky.

Naše základní vize

1. Budoucnost je v lidech

Několik šikovných a schopných lidí znamená mnohem větší sílu, než stovky pasivních a unavených pracovníků. Spousta firem se zaměřuje na pokrok v oblasti techniky a technologií, ale osudy lidí jsou jejich manažerům lhostejné. Jsme přesvědčeni, že zdravá a prosperující firma musí stavět na dvou pilířích: "schopní lidé" a "moderní technika".

2. Problémy lidí jsou i naše problémy

Každý náš člen má právo obrátit se na svou základní organizaci se svými problémy. Nechceme slibovat, že vyřešíme každou starost a odpovíme každou otázku. Nelze ani vyřešit všechno na 100 % a ke spokojenosti každého. Svým členům se chceme   a budeme naplno věnovat, protože "sdělená starost je poloviční starost".

3. Spravedlivé odměňování a kolektivní vyjednávání

Jedině kvalitní proces kolektivního vyjednávání je schopen upravit vztahy zaměstnavatele a zaměstnanců. Výše mzdy nebo platu je jen jedna z věcí, které zaměstnance zajímají. Velkou měrou k nim dále přistupují i atmosféra na pracovišti, systém osobních odměn a benefitů pro zaměstnance nebo i míra technologií, uplatněných při práci.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Budeme zajišťovat úkoly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti prevence rizik včetně poskytování poradenské činnosti. Zaměříme se i na otázky přestávek v práci a bezpečnostních přestávek, problematiku přesčasové práce, určování dovolené, spravedlivé odměny za práci a dodržování rovného zacházení a zákazu diskriminace.